شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
فرم نظر سنجی از مشترکین

اطلاعات مشترک
منطقه برق
شماره پرونده
شماره تماس
آدرس
نظرات
میزان رضایتمندی شما از ارائه خدمات زیر در سال گذشته به چه میزان است ؟
1- سرعت خدمات در واگذاری انشعاب :
2- کیفیت ارائه خدمات در واگذاری انشعاب :
3- عملکرد پیمانکار نصب انشعاب :
4- هزینه های برقراری انشعاب :
.