شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
مدلسازی و بهبود فرآیندهای شرکت توزیع نیروی برق استان البرز IPDPI

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با استفاده از رویکرد یکپارچه تحت عنوان
IPDPI اقدام به تدوین، تحلیل، بهبود و پایش فرآیندهای توزیع نیروی برق نموده است. در این فعالیت با مشارکت کارکنان شرکت در تمام سطوح سازمانی اعم از مدیریت ارشد، مدیران میانی، مدیران اجرائی، کارشناسان و کارکنان پیمانکار تأمین نیروی انسانی، اکثر فرآیندهای شرکت بر مبنای چهارچوب طبقه بندی فرایندهای APQC مورد شناسایی، تدوین، تحلیل و تعیین شاخص بمنظور پایش قرار گرفته اند. لازم به ذکر است روش تحلیل فرآیندها در IPDPI به صورت کامل در این شرکت توسعه یافته است و برای کلیه شرکت های توزیع نیروی برق کشور نیز قابل پیاده سازی می ­باشد.

از ویژگی های رویکرد IPDPI مبتنی بر چهارچوب طبقه بندی فرآیندهای APQC می­توان به موارد زیر اشاره نموده:

- امکان مقایسه عملکرد سازمان ها به صورت داخلی و خارجی.
- شناسایی تمامی فرآیندهای موجود سازمان تا سطح فعالیت.
- یکپارچگی با سیستم نظام پیشنهادها
-یکپارچگی با سیستم کنترل مدارک
- ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط IT Master Plan و شرح وظایف کارکنان با مدیریت فرآیندهای سازمان

دستورالعمل کاربردی مقابله با حوادث و خسارات سنگین جانی و مالی ناشی از زلزله در مناطق روستایی و شهری E-120077
دستورالعمل برون سازمانی تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های پایه های بتنی مسلح چهارگوش E-300048 H

دستورالعمل تأمین زمین پستهای 20 کیلوولت WI/TD2000/02/01 E-120001
دستورالعمل ثابت بهره‌برداری E-120002


دستورالعمل نحوه بازدید خطوط 20 کیلوولت و فشارضعیف E-120004
دستورالعمل اقدام اضطراری کارشناسان و تکنیسین‌ها و برقکاران در هنگام وقوع زلزله E-120005
دستورالعمل اقدام اضطراری کلیه مسئولین و پرسنل کادر حوادث در مناطق برق در هنگام وقوع زلزله E-120006
روش اجرایی هدایت، سنجش و ارزیابی نظام ایمنی در بخش توزیع E-120007

ایمن‌سازی تجهیزات برق تهران و راهکارهای پیشگیرانه در جهت مقابله با سرقت E-120008
آمادگی در برابر زلزله E-120009
دستورالعمل اجرای سیستم اتصال زمین E-120010
آئین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری ، جوشکاری E-120013

آئین نامه حفاظتی تأسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه ها E-120016
آئین نامه وسایل حفاظت انفرادی E-120017
آئین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار E-120018
آئین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها E-120019

آئین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجایی کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها E-120020
آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی E-120022
آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها E-120023
آئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها E-120024

آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار E-120025
آئین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین E-120026
آئین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار E-120027
آئین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه های دستی E-120028

کتابچه مقررات ایمنی صنعت برق در بخش توزیع E-120029
پیش نویس دستورالعمل تعیین نرخ ترانزیت و هزینه تلفات در شبکه توزیع برق E-120030
دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی E-120036
دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط هوایی E-120037

دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پستهای فشار متوسط زمینی، نیمه زیرزمینی،زیرزمینی،کیوسک و کمپکت E-120038
دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ساختمان پستهای فشار متوسط زمینی E-120039
دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات شبکه هوایی فشار متوسط E-120040
دستورالعمل اجرای مقابله با اتصالات سست در حوزه بهره برداری از طریق گرمانگاری E-120041

راهنمای فنی بازرسی شبکه های توزیع ، تأسیسات الکترونیکی و تجهیزات دوار به کمک فن آوری گرمانگاری E-120042
دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی E-120043
دستورالعمل نحوه بررسی و برآورد خسارت به مشترکین خانگی (توانیر ) E-120044
دستورالعمل اجرایی عملیات خط گرم در شبکه های فشار متوسط E-120045

الزامات و معیارهای ارزیابی فنی کنتورهای دیجیتالی سه فاز چند تعرفه توانیر E-120047
ایمنی پیمانکار E-120048
آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهها E-120066
آیین نامه وسایل حفاظت فردی E-120067

متن قانون کار - فصل چهارم حفاظت فنی و بهداشت کار E-120068
دستورالعمل اجرائی انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور موضوع ماده 12 آئین نامه معاملات شرکتهای توزیع نیروی برق E-150004
اجرای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان E-150006
مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با وزارت نیرو و شرکتهای زیر مجموعه E-150008

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها E-250001
الحاقیه شماره یک تعرفه‌های برق E-250002
الحاقیه آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق شماره (3) E-250004
آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق الحاقیه E-250005

تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها E-250006
آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق E-250007
دستورالعمل عملیات واگذاری انشعاب و دریافت هزینه لوازم اندازه‌گیری E-250008
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها E-250009

دستورالعمل الزامات و معیارهای ارزیابی فنی کنتورهای دیجیتالی تک فاز چند تعرفه E-250010-3
دستورالعمل واگذاری انشعاب هوایی مشترکین دیماندی در ولتاژ اولیه E-250011
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها E-250012
ابلاغیه مصوبه وزیر نیرو در مورد تعرفه های برق سال E-250013

بخشودگی 50% هزینه انشعاب برق جانبازان E-250014
تقلیل قدرت قراردادی مشترکین احداث کننده مولد مقیاس کوچک و برقراری انشعاب نوع دوم E-250015
مصوبات وزارت نیرو و وزارت راه و ترابری در خصوص هزینه روشنایی جاده ها ، تونلها و.... E-250016
دستورالعمل بازدید آزمایش ، سرویس و نگهداری انشعابات مشترکان غیر دیماندی تکفاز/ سه فاز E-250018

تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها E-250019-2
اصلاحیه تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها E-250020
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها سال 90 E-250022
نامه در خصوص مشترکین برق انر‍‍ژی خورشیدی E-250037

مکاتبات ، پیوستها و موارد راهنمای دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی و ازمونهای کنتورهای دیجیتال تکفاز (توانیر ) E-250038
آیین نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339 E-250039
دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات شبکه هوایی فشار متوسط E-250040
راهنمای فنی بازرسی شبکه های توزیع ، تأسیسات الکترونیکی و تجهیزات دوار به کمک فن آوری گرمانگاری E-250041

دستورالعمل بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی E-250043
دستورالعمل نحوه بررسی و برآورد خسارت به مشترکین خانگی E-250044
دستورالعمل کنترل طرحهای روشنائی E-300002
دستورالعمل حمایت از فعالیتهای علمی- تحقیقاتی E-300004

دستورالعمل تعیین الزامات ، آزمونها وجداول ارزیابی فنی انواع چراغهای خیابانی شماره نامه E-300005
دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای فنی نور پردازی تابلوهای تبلیغاتی E-300010
دستورالعمل تعیین الزامات معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای سر کابل حرارتی داخلی E-300011
دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی وآزمونهای کابل های خود نگهد E-300012

تبصره الحاقی به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک E-300013
دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های مفصل های حرارتی کابل 20 کیلو ولت با عایق خشک E-300014
دستورالعمل تععین الزامات معیارهای ارزیابی فنی و آزمون ترانسفورماتورهای خشک و رزینی توزیع E-300015
دستورالعمل تعیین الزامات معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های هادی های آلومینیوم با مغز فولاد E-300017

دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های هادی های هوایی مسی E-300018
دستورالعمل الزامات و معیارهای ارزیابی فنی پست کمپکت E-300019
دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی پایه های بتنی مسلح چهار گوش (توانیر ) E-300020
دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی پایه های بتنی پیش فشرده E-300021

دستورالعمل تعیین الزامات ،معیارهای ارزیابی فنی وآزمونهای هادی های آلومینیوم آلیاژی مورد استفاده در شبکه هوایی E-300022
شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو E-300023
دستورالعمل تدوین استانداردهای پایایی E-300024
دستورالعمل تعیین الزامات و معیارهای ارزیابی فنی و ازمونهای ترانسفورماتورهای روغنی توزیع 20 کیلو ولت E-300026

دستورالعمل تعیین الزامات ، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های مقره های کامپوزیتی اتکایی E-300027
دستورالعمل الزامات و معیارهای ارزیابی فنی انواع پلمپ های پلی کربناتی و فلزی E-300031
الزام تایید تجهیزات مورد استفاده توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید توانیر E-300032
دستورالعمل آزمونهای نمونه ای (SAMPEL TEST) تجهیزات مورداستفاده در صنعت برق E-300033

دستورالعمل تعیین الزامات معیارهای ارزیابی فنی و آزمون های هادی های هوایی روکش دار فشار متوسط توانیر E-300037
تعاریف و مفاهیم استاندارد وزارت نیرو (بخش برق) توانیر E-300039
دستورالعمل حفظ و نگهداری حریم شبکه های توزیع نیروی برق ارسالی از توانیر E-300041
دستورالعمل طرح طبقه‌بندی مصارف انرژی صنایع کشور E-310001

آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع‌رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی E-310002
دستورالعمل‌های اندازه‌گیری E-310012
دستورالعمل های اجرایی پروانه توزیع نیروی برق و خرده فروشی برق E-310013
شرایط همکاری صنایع در طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه در راستای مدیریت مصرف در زمان اوج بار E-310015
نامه در خصوص محاسبه افت انرژی E-310017
فرم پیوست شماره یک قرارداد خدمات پیمانکاری مناطق F-1601
صورتجلسه گشایش پاکات استعلام بها معاملات متوسط F-1604
برگ استعلام بها جهت معاملات متوسط F-1605
فرم درخواست قرارداد پیمانکاری مناطق F-1606

برگ استعلام بها F-1703
فرم بازدید و نظارت بر گزارشات مامورین وصول مطالبات (F-2519)
چک لیست نظارتی پیمانکار خدمات مشترکین در بخش وصول مطالبات (F-2593)
فهرست قطعی (F-2596)

فرم نظرسنجی از مشترکین (F-1013)
فرم نظرسنجی از مشترکین جدید (F-1023)
فرم گزارش تغییرات ساختاری شبکه (F-1351)
فرم برقدارکردن و کدگذاری شبکه 20 کیلوولت زمینی/ هوایی، نصب، جابجایی و تقویت پست زمینی/ هوایی ایجاد شده طبق طرح مصوب (F-1363)

فرم مشخصات کامپیوتر و لوازم جانبی (سرویس دوره ای) (F-1428)
صورتجلسه گشایش پاکات استعلام بهاء (F-1705)
صورتمجلس تحویل کالا در بخش شبکه توزیع (F-1708)
قرارداد اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی (F-1717)

قرارداد اجرای پروژه های توسعه و احداث (F-1718)
قرارداد تیپ خدمات پیمانکاری (F-1720)
صورتجلسه بازرسی و آزمون نمونه ها (F-1738)
وضعیت کالای برگشتی به انبار (F-1743)

تقویم آموزشی سالیانه (F-1803)
فرم گزارش نتایج ارزشیابی اثربخشی دوره آموزشی (F-1831)
فرم ارزیابی اولیه و مجدد اساتید (F-1837)
فرم اجازه کار شبکه فشار متوسط (F-2402)

فرم درخواست قطع برق و فعالیت خط گرم شبکه 20kv (F-2403)
گزارش حوادث و مصارف غیر مجاز شبکه (F-2421)
فرم گزارش خاموشی های فشار ضعیف هفتگی (انرژی توزیع نشده) (F-2445)
فرم برنامه زمانبندی بازدید و برداشت اطلاعات از شبکه توزیع منطقه برق (F-2483)

فرم مشخصات ترانس سوخته/ معیوب شده جهت تعویض (F-2485)
فرم خلاصه وضعیت درخواست (F-2501)
صورتجلسه کمیسیون مصارف سنگین (F-2515)
قرارداد واگذاری انشعاب برق و فروش انرژی (F-2569)

فرم ارائه و ردیابی خدمات دفتر تشخیص و وصول مطالبات (F-2571)
عملکرد دوره ای وصول مطالبات (F-2574)
فرم بدهکاران مشمول اصلاحات و تغییرات (F-2575)
فرم شواهد و یافته های ممیزی (F-2617)

لیست مستندات تحت کنترل (F-2629)
فرم تعهد اخلاقی نویسندگان و ارزیابی آثار علمی (F-2637)
فرم گزارش مرحله ای پروژه تحقیقاتی (F-2690)
فرم قرارداد پروژه پژوهشی (F-2693)

فرم قرارداد خدمات نظارتی (F-2694)
فرم گزارش درصد پیشرفت پروژه ها (F-2705)
فرم گزارش پروژه های صورت وضعیت شده (F-2706)
فرم فهرست کالاهای نمونه برداری شده توسط دستگاه نظارت (F-2708)

فرم گزارش ریالی پروژه های توزیع به تفکیک مناطق (F-2710)
فرم گزارش ریالی پروژه های توزیع به تفکیک پیمانکاران (F-2711)
چک لیست گزارش ماهیانه (F-2712)
فرم ارزیابی عملکرد دستگاه نظارت (F-2715)

فرم ارزیابی عملکرد در بخش پرسنل دستگاه نظارت (سرپرست و کمک سرپرست) (F-2718-1)
فرم ارزیابی عملکرد در بخش پرسنل دستگاه نظارت (ناظرین طرح) (F-2718-2)
فرم ارزیابی عملکرد در بخش پرسنل دستگاه نظارت (ناظرین انشعابات) (F-2718-3)
فرم برآورد لوازم و هزینه اجرای طرح (F-2723)

فرم گزارش بازدید مرحله ای (F-2728)
گزارش نواقص عمده عملیات اجرایی و کیفیت تجهیزات (F-2729)
فرم اعلام خاتمه پروژه (F-2730)
صورتجلسه تحویل و تحول تاسیسات ایجاد شده (F-2732)

فرم ارزیابی پیمانکاران توسط ناظرین (F-2735)
چک لیست نظارت بر پروژه های احداث خطوط 20 کیلو ولت هوایی (F-2737)
چک لیست نظارت بر پروژه های احداث خطوط فشار ضعیف زمینی (F-2738)
چک لیست نظارت بر پروژه های احداث خطوط فشار ضعیف هوایی (F-2739)

چک لیست نظارت بر پروژه های احداث کابل کشی فشار ضعیف (فیدرها) (F-2740)
چک لیست نظارت بر پروژه های احداث کابل کشی 20 کیلو ولت (F-2741)
چک لیست نظارت بر پروژه های نصب پست های 20 کیلو ولت هوایی (F-2742)
چک لیست نظارت بر پروژه های نصب پستهای 20 کیلو ولت زمینی (F-2743)

چک لیست نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی پستها (F-2744)
چک لیست نظارت بر پروژه های احداث روشنایی (پایه فلزی) (F-2745)
چک لیست نصب لوازم اندازه گیری تا 3 فاز 50 آمپر (F-2746)
چک لیست نصب لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی (F-2747)

چک لیست ارزیابی طرح شبکه های توزیع (خط) (F-2748)
چک لیست ارزیابی طرح شبکه های توزیع (پست هوایی) (F-2749)
چک لیست ارزیابی طرح شبکه های توزیع (روشنایی معابر) (F-2750)
چک لیست ارزیابی طرح شبکه های توزیع (ساختمان و تجهیز پست زمینی) (F-2751)

چک لیست برکناری تابلو توزیع (F-2752)
صورتجلسه برکناری تجهیزات (F-2753)
فرم تست و بازرسی تجهیزات ایمنی (F-2809)
درخواست نظارت بر فعالیت های بهره برداری (F-3205)
امور دیسپاچینگ
آشنایی با سامانه فوریتهای برق 121
شرکت توزیع نیروی برق استان البرز در راستای اجرای هر چه مطلوبتر طرح تکریم ارباب رجوع و با هدف ارائه هرچه بهتر خدمات پس از فروش انشعاب برق ، تسریع در رفع مشکلات مردم و اجابت درخواستهای مشترکین خود اقدام به راه اندازی سامانه چند رسانه ای ارتباطی و کنترلی مرکز فوریتهای برق(121 ) بصورت بیست و چهار ساعته ، بدون تعطیلی و در سه شیفت کاری نموده است تا در کوتاهترین زمان ممکن پس از دریافت موارد درخواستی شهروندان عزیز نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام نماید ، لذا مشترکین گرامی برق در تمامی نقاط استان البرز می توانند در صورت مواجه شدن با مشکلات زیر با شماره تلفن 121 تماس گرفته و این شرکت را از مواردی چون :
* قطع برق
* افت ولتاژ برق
* نوسانات برق
* قطع و وصل های مکرر در زمانی کوتاه
* خاموشی روشنایی معابر در شب
* روشن بودن چراغهای روشنایی معابر در روز
* باز بودن درب پستهای برق ، شالترها و تابلوهای برق موجود در کنارخیابان و معابر عمومی
* تیر شکستگی و یا تیرهای درحال سقوط * سیم پارگی شبکه هوایی
* سرقت شبکه با ثبت شماره ماشین سارق یا سارقین
* استفاده غیر مجاز از نیروی برق برای جوشکاری و...با ذکر آدرس دقیق محل مربوطه
* و...
مطلع نموده و با دریافت شماره کد رهگیری تا رفع مورد درخواستی خود آن را پیگیری نمایید.

*** قبل از تماس با 121 به نکات زیر توجه نمایید ***

1- همیشه نام منطقه برق محل خود را در خاطر داشته باشید .
2- هنگام تماس مطمئن شوید که قطع برق بخاطر اشکال در سیستم داخلی ساختمان شما نمی باشد.
3- فیوز پای کنتور خود را کنترل نموده و از سالم بودن آن مطمئن شوید.
4- از قطع برق همسایه خود نیز مطمئن شوید.

*** هنگام تماس با 121 به نکات زیر توجه نمایید ***

1- آدرس دقیق محل خودرا اعلام نمایید.
2- درخواست خود را کامل و واضح اعلام نمایید.
3- به سئوالات اپراتور با دقت پاسخ دهید.
4- از ارائه توضیحات غیرضروری خوداری نمایید.
5- نام منطقه برق و شماره تلفن تماس خودرا اعلام نمایید.
6- تاحد امکان از تماس کوتاه استفاده نمایید تا فرصت برقراری تماس به دیگر شهروندان نیز داده شود.
7- در صورت تمایل به پیگیری می توانید شماره کد پیگیری خود را دریافت نموده تا در صورت نیاز به پیگیری از آن استفاده نمایید.

*** یک در خواست***
لطفاً هنگام تماس ضمن حفظ خونسردی از بکار بردن الفاظی که آرامش را از خدمتگزاران شما در سامانه 121 سلب می نماید جداً خودداری فرمایید.
دفتر تحقیقات
کتاب ترجمه شده آقای دکتر ناطقی با عنوان:
Lineman and cablema handbook 
فايلها
CHAP1.pdf 4.3 MB
CHAP2.pdf 26.44 MB
CHAP3.pdf 19.24 MB
CHAP4.pdf 2.66 MB
CHAP5.pdf 3 MB
CHAP6.pdf 7.99 MB
CHAP7.pdf 3.57 MB
CHAP8.pdf 7.18 MB
CHAP9.pdf 4.34 MB
CHAP10.pdf 4.78 MB
CHAP11.pdf 22.25 MB
CHAP12.pdf 15 MB
CHAP13.pdf 14 MB
CHAP14.pdf 4.64 MB
CHAP15.pdf 7.58 MB
مدلسازی و بهبود فرآیندهای شرکت توزیع نیروی برق استان البرز IPDPI

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با استفاده از رویکرد یکپارچه تحت عنوان
IPDPI اقدام به تدوین، تحلیل، بهبود و پایش فرآیندهای توزیع نیروی برق نموده است. در این فعالیت با مشارکت کارکنان شرکت در تمام سطوح سازمانی اعم از مدیریت ارشد، مدیران میانی، مدیران اجرائی، کارشناسان و کارکنان پیمانکار تأمین نیروی انسانی، اکثر فرآیندهای شرکت بر مبنای چهارچوب طبقه بندی فرایندهای APQC مورد شناسایی، تدوین، تحلیل و تعیین شاخص بمنظور پایش قرار گرفته اند. لازم به ذکر است روش تحلیل فرآیندها در IPDPI به صورت کامل در این شرکت توسعه یافته است و برای کلیه شرکت های توزیع نیروی برق کشور نیز قابل پیاده سازی می ­باشد.

از ویژگی های رویکرد IPDPI مبتنی بر چهارچوب طبقه بندی فرآیندهای APQC می­توان به موارد زیر اشاره نموده:

- امکان مقایسه عملکرد سازمان ها به صورت داخلی و خارجی.
- شناسایی تمامی فرآیندهای موجود سازمان تا سطح فعالیت.
- یکپارچگی با سیستم نظام پیشنهادها
-یکپارچگی با سیستم کنترل مدارک
- ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط IT Master Plan و شرح وظایف کارکنان با مدیریت فرآیندهای سازمان
عناوین اولویت های تحقیقاتی سال ۱۳۹۵

شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
سایت اینترنتی شرکت : www.aepdc.ir
نام مسئول مربوطه به منظور هماهنگی جهت اخذ اولویت ها : پروین عبدالهی
سمت مسئول مربوطه : مدیر دفتر تحقیقات و کیفیت
تلفن و نمابر مسئول مربوطه : 32526465-026
 
 • استفاده از فناوری نانو در شبکه های توزیع
 • امکان سنجی و ارائه راهکار اجرایی برای استفاده از فن آوری نانو تکنولوژی در راستای افزایش طول عمر مقره های سیلیکونی
 • تشخیص خطاهای آمپدانس بالا با استفاده از الگوریتم هوشمند
 • معرفی روش های نوین امنیت اطلاعات در شبکه های هوشمند با تمرکز بر پدافند غیر عامل
 • بررسی و تحلیل شبکه هوشمند روشنایی LED معابر با جریان مستقیم و متناوب
 • بررسی نقش رفتار سازمانی پیمانکاران خدمات مشترکین و خطاهای مربوط به نیروی انسانی در راستای کاهش تلفات غیر فنی
 • اثرات سامانه های ، حمل و نقل برقی با تکیه بر خودروهای برقی
 • ارائه مدلی جهت برآورد میزان تاثیر تولید کنندگان، عرضه کنندگان و مشتریان بر بهبود کیفیت
 • ارائه چهارچوب برای مدیریت جامع دارایی های شرکت توزیع برق
 • تحلیل روشهای نوین فروش انرژی بصورت اعتباری و پیش فروش و سایر روشهای پیش دریافت و ارائه راه حلهایی برای رفع محدویت های احتمالی قانونی
 • شناسایی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین
 • ارائه مکانیسمی برا ی غلبه بر اختلالات شدید زنجیره تامین در شرایط بحران در شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
 • بررسی همراستایی فناوری اطلاعات با اهداف استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
 • آنالیز سیستم سلامت و ایمنی و محیط زیست به همراه مزایا و معایب موجود و ارایه راهکار بهینه اقتصادی برای پیاده کردن آن
 • تحلیل جامع سیستم مدیریت منابع انسانی
 • ارائه راهکار جهت کاهش تلفات فنی شبکه های توزیع بر اساس روش های نوین
 • ارائه مدلی جهت برآورد نیازمندیها و هزینه های تامین انرژی برق
 • سرآمدی عملیات در شبکه توزیع برق
 • ارائه یک مدل ریاضی برای تخصیص بهینه بودجه
 • نحوه محاسبات و برآورد تعداد تجهیزات حفاظتی ( کات اوت) برای هماهنگی با ریکلوزرهای موجود
 • روبات شارژ روغن سرکابل با روش خط گرم
 • بررسی قابلیت Smart grid در راستای پیک سایی و ذخیره سازی انرژی
دفتر تحقیقات
.
دفتر برنامه ریزی و بودجه
سال 95
 
اخبار اقتصادی هفته 45 - شماره 130
اخبار اقتصادی هفته 44 - شماره 129
اخبار اقتصادی هفته 42 و 43 - شماره 128
اخبار اقتصادی هفته 41 - شماره 127
اخبار اقتصادی هفته 40 - شماره 126
اخبار اقتصادی هفته 39 - شماره 125
اخبار اقتصادی هفته 38 - شماره 124
اخبار اقتصادی هفته 37 - شماره 123
اخبار اقتصادی هفته 34 و 35 - شماره 121 و 122
اخبار اقتصادی هفته 30 - شماره 117 و 118
اخبار اقتصادی هفته 29 - شماره 116
اخبار اقتصادی هفته 28 - شماره 115
اخبار اقتصادی هفته 27 - شماره 114
اخبار اقتصادی هفته 27 - شماره 113
اخبار اقتصادی هفته 26 - شماره 112
اخبار اقتصادی هفته 25 - شماره 111
اخبار اقتصادی هفته 24 - شماره 110
اخبار اقتصادی هفته 23 - شماره 109
اخبار اقتصادی هفته 22 - شماره 108
اخبار اقتصادی هفته 21 - شماره 107
اخبار اقتصادی هفته 20 - شماره 106
اخبار اقتصادی هفته 19 - شماره 105
اخبار اقتصادی هفته 18 - شماره 104
اخبار اقتصادی هفته 17 - شماره 103
اخبار اقتصادی هفته 16 - شماره 102
اخبار اقتصادی هفته 14 و 15 - شماره 100 و 101
اخبار اقتصادی هفته 13  - شماره 99
اخبار اقتصادی هفته 12 - شماره 98
اخبار اقتصادی هفته 11 - شماره 97
اخبار اقتصادی هفته 10 و 11 - شماره 95 و 96
اخبار اقتصادی هفته 8 و 9 - شماره 93 و 94
اخبار اقتصادی هفته 6 و 7 - شماره 91 و 92
اخبار اقتصادی هفته 5 - شماره 90
اخبار اقتصادی هفته 4 - شماره 89
اخبار اقتصادی هفته 3 - شماره 88

 
 هفته نامه اقتصادی
 
سال 95
سال 94
سال 93
.