شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 335751
تعداد بازديد کنندگان سايت: 7687598
بازدید زیرپورتال : 4882952
بازدید زیرپورتال امروز : 6469
بازدید کل سایت امروز: 8509
بازدید صفحه امروز: 250
خدمات قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان
نام خدمت دریافت فرم گردش کار
درخواست فروش انشعاب
قطع موقت و دائم انشعاب
جمع آوری موقت و دائم انشعاب
تغییر مکان داخلی
اصلاح سرویس انشعاب
نصب مجدد
وصل مجدد و آزمایش کنتور
درخواست کاهش، افزایش، تفکیک و ادغام انشعاب
درخواست انصراف از نصب انشعابات خریداری شده
درخواست بررسی صورتحساب
درخواست تسویه بدهی
درخواست تغییر تعرفه
صدور قبض المثنی
سوابق پرداخت -  سوابق مصرف
درخواست تغییر نام
درخواست اصلاح نام و اطلاعات
درخواست فروش انشعاب                                               دریافت فرم                  مشاهده گردش کار

قطع موقت و دائم انشعاب                                               دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
جمع آوری موقت و دائم انشعاب                                       دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
تغییر مکان داخلی                                                          دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
اصلاح سرویس                                                             دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
نصب مجدد                                                                  دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
وصل مجدد                                                                   دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
آزمایش کنتور                                                               دریافت فرم                  مشاهده گردش کار

درخواست کاهش، افزایش، تفکیک و ادغام انشعاب             دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
درخواست انصراف از نصب انشعابات خریداری شده            دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
درخواست بررسی صورتحساب                                           دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
درخواست تسویه بدهی                                                   دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
درخواست تغییر تعرفه                                                    دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
صدور قبض المثنی                                                          دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
سوابق پرداخت - سوابق مصرف                                        دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
درخواست تغییر نام                                                        دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
درخواست اصلاح نام و اطلاعات                                         دریافت فرم                  مشاهده گردش کار
1
نسخه قابل چاپ
.