شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
برنامه های راهبردی
شنبه 23 دي 1396
 « اهداف و راهبردهای بلند مدت» 

1- کاهش تلفات شبکه
2- اصلاح و بهینه سازی شبکه
3- توسعه و هوشمند سازی شبکه توزیع
4- اصلاح ساختار مالی
5- اصلاح ساختار نیروی انسانی
6- اصلاح ساختار تولید و خدمات
7- بهبود روشها
8- وصول مطالبات
9- نصب کنتور روشنائی معابر
10- کاهش پیک
11- اصلاح مبلمان شهری

نسخه قابل چاپ
.