شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
خدمات الکترونیک

خدمات مشترکین


 
اپلیکیشن خدمات غیرحضوری برق ایران درخواست انشعاب جدید درخواست افزایش آمپراژدرخواست کاهش آمپراژ درخواست تفکیک درخواست ادغاماصلاح سرویس انشعاب وصل مجدد انشعاب قطع موقت انشعابتغییر مکان داخلی نصب مجدد انشعاب جمع آوری موقت انشعابجمع آوری دائم انشعاب آزمایش کنتور تغییر نام مشترکدرخواست اصلاح نام درخواست اصلاح اطلاعات درخواست انصرافدرخواست تغییر تعرفه صدور قبض المثنی درخواست بررسی صورتحسابدرخواست تسویه حساب محاسبه صورتحساب بر اساس خود اظهاری سوابق پرداخت مشترک


 
سوابق مصرف و صورتحساب مشترک پرداخت الکترونیکی قبوض ثبت شکایات

 
رهگیری شکایات ارتباط با مدیرعامل نظرسنجی مشترکین 

 
پیشنهادها و انتقادات  نشریات شناسنامه خدمات

 
راهنمای مراجعین ارتباط با دفتر حراست سامانه خدمات الکترونیکی مشترکین


 
تالار بحث و گفتگو  نظرسنجی خدمات درخواست ملاقات با مدیرعامل


پیگیری درخواست ملاقات با مدیرعامل شناسایی و گزارش فرایندهای مشکل دار گزارش نقاط خطرآفرین شبکه توزیع برق

 


خدمات پیمانکاران

پرتال تعیین صلاحیت
پیمانکاران و سازندگان
 
صورت حساب پیمانکاران  فهرست پیمانکاران نیرورسانی و اجرایی

 
پرتال مشاوران طراحی  پرتال مشاوران نظارت  پرتال پیمانکاران 

 
پرتال متقاضیان نیرورسانی پرتال متقاضیان


خدمات همکاران

سامانه نظام پیشنهادها سامانه اطلاع رسانی کارکنان نرم افزار جامع قرائت از راه دور 


 
اتوماسیون اداری پست الکترونیک (مخصوص اعضاء) سامانه حضور و غیاب


 
نشریات تالار بحث و گفتگو نرم افزار حوادث برق


نرم افزار کنترل مدارک نرم افزاردستور کار اتوماسیون نگهداری و تعمیرات رایانه


نرم افزار برآورد هزینه پیمانکاران سامانه بازنشستگان
.