شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 63946
تعداد بازديد کنندگان سايت: 7768092
بازدید زیرپورتال : 4938483
بازدید زیرپورتال امروز : 1552
بازدید کل سایت امروز: 1936
بازدید صفحه امروز: 5
14651303000 خدمات صورتحساب (قبض)
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها دفاتر پیشخوان بستر ارائه خدمت سامانه پیامکی موبایل
13031465100 تسویه حساب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031465101 تسویه بدهی معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031465103 صدور قبض المثنی معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031465104 بررسی صورتحساب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031465105 سوابق مصارف و صورتحساب معرفی

شناسنامه

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031465106 سوابق پرداخت معرفی

شناسنامه

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
14661303000 خدمات مشترکین
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها دفاتر پیشخوان بستر ارائه خدمت سامانه پیامکی موبایل
13031466100 درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521 
 دریافت خدمت
13031466101 تغییر مکان داخلی معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466102 نصب مجدد انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466103 جمع آوری موقت انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466104 جمع آوری دائم انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466105 اصلاح اطلاعات معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466106 اصلاح نام معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466107 تغییر نام معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466108 آزمایش کنتور معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466109 اصلاح سرویس انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466110 قطع موقت انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
13031466111 وصل مجدد انشعاب معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521   دریافت خدمت
14671303000 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها دفاتر پیشخوان بستر ارائه خدمت سامانه پیامکی موبایل
13031467100 افزایش آمپراژ معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031467101 درخواست کاهش آمپراژ معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031467102 درخواست انشعاب آمپری معرفی

شناسنامه

مراحل

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب معرفی

شناسنامه


مراحل


نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
13031467104 واگذاری برق موقت معرفی

شناسنامه

نظرسنجی
ورود به سامانه
لیست دفاتر
دریافت خدمت  سامانه 50001521  دریافت خدمت
سایر خدمات
عنوان خدمت فرم ها بستر ارائه خدمت موبایل
پرداخت الکترونیکی قبوض دریافت خدمت  دریافت خدمت
ثبت شکایت راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
رهگیری شکایت راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
ارتباط با مدیر عامل راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
نظرسنجی مشترکین راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
نظرسنجی خدمات راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
پیشنهادها و انتقادات راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
نشریات دریافت خدمت  دریافت خدمت
ارتباط با دفتر حراست راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
تالار بحث و گفتگو دریافت خدمت  دریافت خدمت
درخواست ملاقات با مدیرعامل راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
پیگیری درخواست ملاقات با مدیرعامل راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
شناسایی و گزارش فرایندهای مشکل دار راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
گزارش نقاط خطرآفرین شبکه توزیع برق راهنما دریافت خدمت  دریافت خدمت
خدمات پیمانکاران
عنوان خدمت فرم ها بستر ارائه خدمت موبایل
پرتال تعیین صلاحیت سازندگان دریافت خدمت  دریافت خدمت
فهرست پیمانکاران نیرورسانی و اجرایی دریافت خدمت  دریافت خدمت
پرتال مشاوران طراحی دریافت خدمت  دریافت خدمت
پرتال مشاوران نظارت دریافت خدمت  دریافت خدمت
پرتال پیمانکاران دریافت خدمت  دریافت خدمت
پرتال متقاضیان دریافت خدمت  دریافت خدمت
صورتحساب پیمانکاران دریافت خدمت  دریافت خدمت
خدمات همکاران
عنوان خدمت فرم ها بستر ارائه خدمت موبایل
سامانه نظام پیشنهادها دریافت خدمت  دریافت خدمت
سامانه اطلاع رسانی کارکنان دریافت خدمت  دریافت خدمت
سامانه حضور و غیاب دریافت خدمت  دریافت خدمت
سامانه اتوماسیون اداری دریافت خدمت  دریافت خدمت
پست الکترونیک دریافت خدمت  دریافت خدمت
نشریات دریافت خدمت  دریافت خدمت
تالار بحث و گفتگو دریافت خدمت  دریافت خدمت
نرم افزار حوادث برق دریافت خدمت  دریافت خدمت
نرم افزار کنترل مدارک دریافت خدمت  دریافت خدمت
نرم افزار دستور کار دریافت خدمت  دریافت خدمت
اتوماسیون نگهداری و تعمیرات رایانه دریافت خدمت  دریافت خدمت
نرم افزار برآورد هزینه پیمانکاران دریافت خدمت  دریافت خدمت
.