خدمات قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان
دوشنبه 10 آبان 1395
نام خدمت دریافت فرم گردش کار
درخواست فروش انشعاب
قطع موقت و دائم انشعاب
جمع آوری موقت و دائم انشعاب
تغییر مکان داخلی
اصلاح سرویس انشعاب
نصب مجدد
وصل مجدد و آزمایش کنتور
درخواست کاهش، افزایش، تفکیک و ادغام انشعاب
درخواست انصراف از نصب انشعابات خریداری شده
درخواست بررسی صورتحساب
درخواست تسویه بدهی
درخواست تغییر تعرفه
صدور قبض المثنی
سوابق پرداخت -  سوابق مصرف
درخواست تغییر نام
درخواست اصلاح نام و اطلاعات