شرکتهای برق منطقه ای
شنبه 22 آبان 1395
 شرکت مدیریت شبکه برق ایران http://www.igmc.ir 
 شرکت برق منطقه ای آذربایجان http://www.azrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای اصفهان http://www.erec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای باختر http://www.brec.ir 
 شرکت برق منطقه ای تهران http://www.trec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای خراسان
http://www.krec.ir 
 شرکت برق منطقه ای خوزستان http://www.kzrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای زنجان http://www.zrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای سمنان http://www.semrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان http://www.sbrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای فارس http://www.frec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای کرمان http://www.krec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای گیلان http://www.gilrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای غرب http://www.ghrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای مازندران http://www.mazrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای هرمزگان http://www.hrec.co.ir 
 شرکت برق منطقه ای یزد http://www.yrec.co.ir