شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
...
وب سايت ها
اهداف

بمنظور تکریم و تجلیل از پیشکسوتان شرکت و حمایتهای مادی و معنوی از خادمان صنعت آب و برق، همچنین جهت سهولت در اطلاع رسانی به بازنشستگان، مستمری بگیران، از کارافتادگان و وظیفه بگیران شرکت این سامانه راه اندازی گردید.

سامانه بازنشستگان
.
.